TOC

This article is currently in the process of being translated into Polish (~31% done).

Struktury kontrolne:

Pętle

Kolejną niezbędną techniką podczas pisania oprogramowania są pętle - możliwość powtarzania bloku kodu X razy. W C#, są 4 rodzaje pętli, przyjrzymy się każdemu z nich

Pętla while

Pętla while jest prawdopodobnie najprostrza więc zaczniemy od niej. Pętla while wykonuje się tak długo jak długo ustalony warunek jest prawdziwy. Jeden przykład, a potem kolejne wyjaśnienia:

using System;

namespace ConsoleApplication1
{
    class Program
    {
static void Main(string[] args)
{
    int number = 0;

    while(number < 5)
    {
Console.WriteLine(number);
number = number + 1;
    }

    Console.ReadLine();
}
    }
}

Spróbuj skompilować kod. Zobaczysz listę cyfr od 0 do 4. Liczba jest na początku inicjowana wartością 0, a po każdym przejściu pętli jest zwiększana o jeden. Ale dlaczego liczy do 4 podczas gdy w kodzie zapisane jest 5? Aby warunek był prawdziwy, liczba musi być mniejsza od 5, co w tym przypadku oznacza, że pętla dla wartości 5 nie wykona się. Spowodowane jest to tym, że warunek sprawdzany jest zanim pętla się wykona.

Pętla do

The opposite is true for the do loop, which works like the while loop in other aspects through. The do loop evaluates the condition after the loop has executed, which makes sure that the code block is always executed at least once.

int number = 0;
do  
{  
    Console.WriteLine(number);  
    number = number + 1;  
} while(number < 5);

Wynik jest jednak taki sam - gdy cyfra osiąga wartość 5, pętla się kończy.

Pętla for

Pętla for jest trochę inna. Najlepiej jeśli wiesz,jak wiele razy chcesz aby pętla się wykonała, lub znasz dokładną ilość jej przejść lub posiadasz zmienną przechowującą wartość. Poniżej przykład pętli.

using System;

namespace ConsoleApplication1
{
    class Program
    {
static void Main(string[] args)
{
    int number = 5;

    for(int i = 0; i < number; i++)
Console.WriteLine(i);

    Console.ReadLine();
}
    }
}

This produces the exact same output, but as you can see, the for loop is a bit more compact. It consists of 3 parts - we initialize a variable for counting, set up a conditional statement to test it, and increment the counter (++ means the same as "variable = variable + 1").

The first part, where we define the i variable and set it to 0, is only executed once, before the loop starts. The last 2 parts are executed for each iteration of the loop. Each time, i is compared to our number variable - if i is smaller than number, the loop runs one more time. After that, i is increased by one.

Try running the program, and afterwards, try changing the number variable to something bigger or smaller than 5. You will see the loop respond to the change.

Pętla foreach

The last loop we will look at, is the foreach loop. It operates on collections of items, for instance arrays or other built-in list types. In our example we will use one of the simple lists, called an ArrayList. It works much like an array, but don't worry, we will look into it in a later chapter.

using System;
using System.Collections;

namespace ConsoleApplication1
{
    class Program
    {
static void Main(string[] args)
{    
    ArrayList list = new ArrayList();
    list.Add("John Doe");
    list.Add("Jane Doe");
    list.Add("Someone Else");
   
    foreach(string name in list)
Console.WriteLine(name);

    Console.ReadLine();
}
    }
}

Okay, so we create an instance of an ArrayList, and then we add some string items to it. We use the foreach loop to run through each item, setting the name variable to the item we have reached each time. That way, we have a named variable to output. As you can see, we declare the name variable to be of the string type – you always need to tell the foreach loop which datatype you are expecting to pull out of the collection. In case you have a list of various types, you may use the object class instead of a specific class, to pull out each item as an object.

When working with collections, you are very likely to be using the foreach loop most of the time, mainly because it’s simpler than any of the other loops for these kind of operations.

This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!