TOC

This article is currently in the process of being translated into Slovak (~67% done).

Základy:

Data types

Dátové typy sa v programovacom jazyku ako C# používajú všade. Pretože je to silno typovo orientovaný jazyk, kompilátor vyžaduje aby sme vždy určili dátový typ každej premennej pri jej deklarácii. Bližšie sa im budeme venovať v kapitole o premenných. V tejto kapitole sa budeme venovať niektorým najčastejšie používaným dátovým typom a ukážeme si ako fungujú.

bool je jeden z najjednoduchších dátových typov. Obsahuje iba 2 hodnoty - pravda (true) alebo nepravda (false). Stretneme sa s ním pri používaní logických operátorov ako je napríklad výraz if.

int dátový typ pre ukladanie celých čísel bez desatinnej čiarky. Je to najbežnejšie používaný dátový typ keď pracujeme s číslami. V C# poznáme niekoľko typov. Záleží od veľkosti čísla, ktoré chceme v ňom uchovať.

string, alebo aj reťazec používame na ukladanie textu, t.j. niekoľko znakov. V C# je tento dátový typ nemenný. To znamená, že po vytvorení sa už nikdy nezmení. Keď používame metódu na zmenu reťazca, nemeníme starý reťazec ale miesto toho vraciame nový.

charsa používa na ukladanie jedného znaku.

float je jedným z dátových typov používaných na ukladanie čísel s pohyblivou desatinnou čiarkou.

Summary

These are just the most basic data types in C# and I only told you the very basic stuff about them, because it's a pretty dry subject and you may want to see some data types in action before you read more about them. So, move on to the next article, where we'll be using variables to contain data of various types!

Later in this tutorial, we'll go much more in depth with all the various data types found in the .NET framework.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!