TOC

This article has been localized into Czech by the community.

Datové typy:

Boolean

Datový typ bool (boolean) je jeden z nejjednodušších v rámci .NET frameworku, protože má pouze dvě možné hodnoty: false (nepravda) nebo true (pravda). Boolean proměnnou můžete deklarovat takto:

bool isAdult;

Ve výchozím nastavení je hodnota bool false (nepravda), ale samozřejmě to můžete změnit - buď při deklaraci proměnné, nebo později:

bool isAdult = true;

Práce s boolean hodnotou obvykle znamená kontrolu jejího aktuálního stavu a následnou reakci na ni, například použitím if-příkazu:

bool isAdult = true;  
if (isAdult == true)  
    Console.WriteLine("An adult");  
else  
    Console.WriteLine("A child");

Ve skutečnosti to lze udělat trochu stručněji, protože když kontrolujete boolean hodnotu, můžete vynechat část true - C# pochopí tento příklad přesně stejným způsobem:

bool isAdult = true;  
if (isAdult)  
    Console.WriteLine("An adult");  
else  
    Console.WriteLine("A child");

Zda použijete explicitní přístup nebo ne, je obvykle jen otázkou vkusu. Samozřejmě můžete kontrolovat i false - buď výměnou klíčového slova true za klíčové slovo false, nebo negací proměnné operátorem vykřičníku:

bool isAdult = true;  
if (!isAdult)  
    Console.WriteLine("NOT an adult");  
else  
    Console.WriteLine("An adult");

Příkaz if se nyní v podstatě ptá "je proměnná isAdult opakem hodnoty true?", díky vykřičníku, který je také známý jako operátor logické negace.

Typová konverze

Není to moc časté, že byste potřebovali konvertovat boolean na jiný typ, protože je to velmi jednoduché. Nicméně můžete potřebovat konvertovat mezi celým číslem a boolean, protože booleanské hodnoty jsou někdy reprezentovány buď jako 0 (false) nebo 1 (true). Pro tento účel doporučuji vestavěnou třídu Convert, která vám může pomoci s většinou úkolů konverze. Jednoduše použijte metodu ToBoolean() pro konverzi celého čísla na boolean a metodu ToInt32(), pokud chcete jít opačným směrem. Zde je příklad:

int val = 1;
bool isAdult = Convert.ToBoolean(val);
Console.WriteLine("Bool: " + isAdult.ToString());
Console.WriteLine("Int: " + Convert.ToInt32(isAdult).ToString());

Shrnutí

Datový typ bool může mít pouze dvě hodnoty - false (nepravda) nebo true (pravda). Je snadné to zkontrolovat pomocí příkazu if a často je to návratový typ mnoha metod.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!