TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~98% done).

Debugging:

Advanced breakpoints

Trong chương trước, chúng ta đã thiết lập breakpoint đầu tiên và điều đó rất tốt. Tuy nhiên, có nhiều hơn là breakpoint, tí nhất là nếu bạn dùng Visual Studio. Không may, nó có vẻ như là Microsoft đã bỏ những sửa lỗi này trong một vài phiên bản Express nhưng đừng lo: Chúng rất tuyệt nhưng bạn vẫn có thể làm không có chúng. Tuy nhiên, cho những ai truy cập vào Visual Studio, đây là một trong những đặc điểm thú vị của breakpoint. Bạn truy cập vào chúng bằng cách đặt breakpoint sau đó nhấn chuột phải và chọn hàm mong muốn.

Condition

Lựa chọn này cho phép bạn xác đinh điều kiện là đúng hay thay đổi, với breakpoint được chọn. Nó có thể hữu ích khi chúng ta làm việc với nhiều code phức tạp hơn, nơi mà bạn muốn chương trình dừng lại trong vài tình huống. Ví dụ, bạn có thể có vòng lặp mà nó sẽ lặp lại nhiều lần trước khi đoạn code liên quan được duyệt đến - trong tình huống như vậy, bạn có thể đặt breakpoint và sau đó đặt điều kiện phù hợp. Đây là một ví dụ không thú vị nhưng sẽ chỉ cho bạn cách hoạt động:

static void Main(string[] args)
{
    for(int i = 0; i < 10; i++)
        Console.WriteLine("i is " + i);
}

Đặt breakpoint trong dòng mà bạn muốn hiển thị ra console. Bây giờ chạy ứng dụng - breakpoint sẽ được kích hoạt mỗi khi vòng lặp thực hiện. Nhưng có lẽ đó không phải là những gì chúng ta muốn. Có lẽ chúng ta chỉ muốn thực hiện khi i bằng 4 (vòng lặp thứ 5). Thực hiện như vậy bằng cách định nghĩa điều kiện đơn giản như sau:

i == 4

Breakpoint sẽ có một hình nhỏ màu trắng bên trong và khi bạn chạy ứng dụng thì nó sẽ dừng khi i bắng 4. Bạn có thể dùng lựa chọn "has changed" để hướng dẫn trình gỡ lỗi dừng chạy nếu kết quả thay đỏi, ví dụ từ false sang true.

Hit count

Với phần này, bạn có thể định nghĩa một điều kiện khác dựa trên số lần mà breakpoint được tính đến. Ví dụ, bạn có thể quyết định breakpoint của bạn không nên dừng chạy cho đến khi nó được tính đến một số lần nhất định. Có nhiêu lựa chọn để điều khiển nó, dựa vào những gì bạn muốn và trong suôt thời gian gỡ lỗi, bạn có thể kiểm tra để biết bao nhiêu lần breakpoint được đi qua.

When hit...

Dùng hộp hội thoại này, bạn có thể định nghĩa một hoạt đông khác khi breakpoint được chạy tới. Nó có thể hữu ích trong nhiều tình huống, khi bạn không muốn dừng chạy chương trình, nhưng chỉ đơn giản là lấy message trạng thái hay macro activated. Nó cho phép bạn định nghĩa message tùy chỉnh mà bạn có thể có toàn bộ loại thông tin về quá trình chạy. Với người dùng chuyên nghiệp thì lựa chọn để có macro khi đến breakpoint cũng hữu ích.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!