TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~99% done).

Getting started:

Introduction

Chào mừng đến với hướng dẫn C# này. Với sự giới thiệu của .NET framework, Microsoft đã tích hợp một ngôn ngữ mới gọi là C# (Phát âm là C Sharp). C# được thiết kế để trở nên đơn giản, hiện đại, mục đích chung, ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, vay mượn một vài ý tưởng quan trọng từ vài ngôn ngữ khác nhau, dễ nhận biết nhất là Java.

Theo lý thuyết thì C# có thể được biên dịch thành ngôn ngữ máy, nhưng trong thực tế thì nó luôn luôn được sử dụng kết hợp với .NET framework. Bởi vì vậy, những ứng dụng được viết bằng C#, yêu cầu .NET framework cần phải được cài đặt sẵn trên máy tính chạy ứng dụng đó. Trong khi .NET framework tạo điều kiện để cho bạn có thể dùng nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng C# thường được gọi là ngôn ngữ .NET, có lẽ là vì nó được thiết kế chung với framework.

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nên nó không cung cấp những biến và hàm global. Tất cả được bao trùm bởi class, kể cả loại đơn giản như số và chuỗi, đều được thừa hưởng từ System.Object class.

Trong những chương tiếp theo, bạn sẽ được hướng dẫn qua một chủ đề quan trọng nhất về C#.