TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~99% done).

Classes:

Visibility

Phạm vi của một lớp, một phương thức, một biến hay một thuộc tính cho chúng ta biết cách mà chúng ta có thể truy cập chúng. Thông thường là private và public nhưng có nhiều phạm vi truy cập trong C#. Đây mà một danh mục cụ thể, thậm chí một trong số không liên quan tới bạn bây giờ nhưng bạn có thể luôn quay lại trang này và đọc chúng:

public - thành viên có thể được truy cập từ bất kỳ nơi nào. Đây là phạm vi rộng nhất. Enums và interface mặc định là public.

protected - thành viên có thể được truy nhập trong cùng class, hay từ class thừa kế.

internal - thành viên có thể truy cập từ trong cùng project.

protected internal - giống internal ngoại trừ các class thừa kế từ class này có thể truy cập vào thành viên của nó; thậm chí từ project khác.

private - chỉ có thể truy cập từ thành viên cùng class. Đây là phạm vi truy cập chặt chẽ nhất. Lớp và cấu trúc mặc định là private.

Vậy ví dụ, nếu bạn có hai class: Class1 và Class2, thành viên private trong Class1 chỉ có thể dùng trong Class1. Bạn không thể tạo ra một thể hiện của Class1 bên trong của Class2 để có thể dùng thành viên private của nó.

Nếu Class2 thừa kế từ Class1, thì sau đó chỉ thành viên không private mới có thể truy cập được từ Class2.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!