TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~71% done).

Regular Expressions (Regex):

Introduction

Chúng ta đã nói nhiều về chuỗi - khả năng xử lý và thao tác chữ rất quan trọng cho tất cả các lập trình viên! Nhưng trong khi cắt chuỗi với phương thức SubString hay thực hiện thay đổi chuỗi này sang chuỗi khác cũng có thể coi là các thao tác xử lý đơn giản, xử lý chuỗi với Regular Expression (gọi tắt là Regex) được coi là phiên bản nâng cao!

First of all, Regular Expressions is not a Microsoft/.NET invention. In fact, Regular Expressions were invented way before the .NET framework, as a way of expressing a search pattern. This search pattern can then be used to carry out search or search-replace operations on a piece of text. Your first thought might be that you don't need another "language" to search through a string, but just wait and see what you can do with Regular Expressions!

Một điều tuyệt vời về Regular Expression là chúng hỗ trợ trong mọi ngôn nhữ lập trình hiện nay với đôi chút khác biệt, bạn có thể dùng cùng regex thông qua nhiều ngôn ngữ khác nhau để thực hiện cùng mục đích. Framework .NET cung cấp việc thực hiện Regular Expression, xoay quanh lớp Regex trong namespace System.Text.RegularExpressions.

Summary

Với Regular Expression bạn có thể định nghĩa một khung tìm kiếm để thực hiện tìm kiếm và phép tìm kiếm/thay thế trên một chuỗi. Framework .NET có thể dễ dàng làm việc với Regular Expression, như chúng ta sẽ khám phá ra trong bài tiếp theo, với lớp Regex cũng như là class helper MatchMatchCollection.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!