TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~61% done).

Data types:

Introduction

Trong bài trước, chúng ta đã tóm tắt các khái niệm về kiểu dữ liệu. Vì C# là một ngôn ngữ định nghĩa kiểu chặt chẽ, có rất nhiều kiểu dữ liệu mà bạn muốn biết. Để bắt đầu, chúng ta nói một chút về cơ bản như string, integer hay boolean. Vì kiểu dữ liệu rất lý thuyết và nhàm chán nên chúng ta nên biết một số về lập trình trước khi đào sâu hơn về vấn đề này.

Tuy nhiên, đây là lúc để học thêm về kiểu dữ liệu. Trong suốt bài giảng tiếp theo, tôi sẽ đào sâu hơn về mỗi kiểu dữ liệu nên bạn có thể thấy cách dùng kiểu dữ liệu.

At this point, you may choose to read each article, skip some of them or skip them all entirely for now, because they are very theoretic and depending on how you like to learn stuff, it might still be a bit too theoretical for now. If so, don't worry about it - just move on and then return when you want to know more about one or several of the C# data types.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!