TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~99% done).

Classes:

Introduction to C# classes

Rất nhiều bài giảng về lập trình đề cập tới lớp. Tuy nhiên, do C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nên chúng ta sẽ xem một vài giới thiệu cơ bản về lớp bây giờ.

Đầu tiên, lớp là một nhóm các phương thức và biến. Một lớp mô tả chúng, trong hầu hết trường hợp, bạn tạo ra một thể hiện của lớp, được gọi là đối tượng. Trong đối tượng này, bạn dùng các phương thức và biến. Tất nhiên, bạn có thể tạo ra bao nhiêu thể hiện của lớp mà bạn muốn. Lớp và lập trình hướng đối tượng là một chủ đề lớn. Chúng ta sẽ quan tâm tới vài tính chất của chúng trong chương này nhưng không phải tất cả.

Trong chương về Hello world, chúng ta thấy cách dùng class lầ đầu tiên, vì mọi thứ trong C# được dùng dựa vào class. Hãy xem xét ví dụ:

using System;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Car car;

      car = new Car("Red");
      Console.WriteLine(car.Describe());

      car = new Car("Green");
      Console.WriteLine(car.Describe());

      Console.ReadLine();

    }
  }

  class Car
  {
    private string color;

    public Car(string color)
    {
      this.color = color;
    }

    public string Describe()
    {
      return "This car is " + Color;
    }

    public string Color
    {
      get { return color; }
      set { color = value; }
    }
  }
}

Có rất nhiều thứ mới tại đây nhưng dựa trên những thứ chúng ta có trước trong bài giảng. Bạn có thể thấy, chúng ta định nghĩa lớp mới là Car. Nó được khai báo dựa trên cùng file của ứng dụng main, tuy nhiên để thấy rõ hơn, lớp mới nên được định nghĩa trên tệp của nó. Nó chứa một biến duy nhất, gọi là color, chỉ ra màu sắc của car. Chúng ta khai báo nó là private, để truy cập từ bên ngoài thì chúng ta dùng property. Thuộc tính property được định nghĩa ở cuối lớp, cho phép truy nhập vào biến color.

Bên cạnh đó, class Car của chúng ta định nghĩa hàm tạo. Nó lấy tham số cho phép chúng ta khởi tạo các đối tượng với color. Vì chỉ có một hàm tạo nên đối tượng Car chỉ có thể khởi tạo với màu sắc. Phương thức Describe() cho phép chúng ta hiển thị thông báo về thông tin xe. Chỉ đơn giản trả về chuỗi với thông tin chúng ta cung cấp.

Trong hàm main chúng ta khai báo biến của class Car. Sau đó, chúng ta tạo thể hiện của nó, với tham số "Red". Dựa vào class thì nó có nghĩa là màu red sẽ được gán cho xe. Để kiểm tra thì chúng ta gọi phương thức Describe(), và để chỉ ra cách chúng ta có thể tạo ra đối tượng khác có cùng class thì chúng ta lại làm lại nhưng gán màu khác. Chúng ta chỉ tạo lớp một lần và dùng nó.

Trong các chương sau, các khái niệm như: thuộc tính, hàm khởi tạo và phạm vi sẽ được giới thiệu sâu hơn.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!