TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~98% done).

Debugging:

The tool windows

Khi gỡ lỗi trong Visual Studio, cửa sổ công cụ phía cuối màn hình sẽ thay đổi và cửa sổ mới sẽ được mở ra (trừ phi bạn tắt nó đi). Cửa sổ gọi là "Locals", "Watch", "Call stack" và "Immediate window" và chúng liên quan tới kinh nghiệm gỡ lỗi. Trong chương này chúng ta sẽ nhìn vào mơi trong số chúng và xem chúng có thể làm gì cho bạn.

Locals

Cửa sổ này là một cửa sổ đơn giản nhất. Khi một breakpoint được chọn thì toàn bộ biến cục bộ sẽ được liệt kê ra ở đây, cho phép bạn có một cái nhìn tổng quan về tên biến, loại dữ liệu và giá trị. Bạn có thể bấm chuột phải trong đó và chon "Edit value", để gán giá trị cho biến. Nó cho phép bạn kiểm tra chương trình dưới điều kiện khác thay vì điều kiện cũ.

Watch

Cửa sổ Watch hơi giống Locals, chỉ ở đây bạn quyết định biến nào là được theo dõi, cục bộ hay toàn cục. Bạn có thể thêm biến để xem bằng cách di chuyển chúng từ màn hình mã chương trình, từ cửa số Locals hay bằng cách viết tên trên dòng trống. Biến của bạn sẽ ở trong cửa số Watch cho tới khi bạn bỏ chúng, nhưng nó sẽ được cập nhật khi bạn gỡ lỗi trong phạm vi hiện tại. Ví dụ, một biến trong hàm A sẽ không được cập nhật khi bạn chạy qua hàm B. Giống như cửa sổ Locals, bạn chỉ nháy chuột phải và xem biến và chon "Edit value" để thay đổi giá trị hiện tại của biến.

Call Stack

Cửa sổ Call Stack cho phép bạn nhìn thấy cây của hàm đang được gọi. Ví dụ, nếu một hàm A gọi hàm B sau đó gọi hàm C và hàm C lại gọi hàm D, thì cửa sổ Call Stack sẽ chỉ ra cấu trúc đó và bạn sẽ có tể nhảy vào từng hàm. Bạn có thể thấy tham số nào được đưa vào mỗi hàm. Trong ví dụ mà chúng ta thấy từ trước, nó nhìn có vẻ vô ích vì việc theo dõi hàm nào gọi hàm nào là không quan trọng nhưng ngay khi code của bạn phức tạp hơn và bạn có hàm trong class này gọi hàm trong class kia thì Call Stack sẽ rất hữu ích.

Immediate window

Cửa sổ Immediate có lẽ là một trong những cửa sổ hữu ích nhất. Nó cho phép bạn chạy các dòng tùy chỉnh trong ngữ cảnh hiện tại của trình gỡ lỗi. Nó cho phép bạn kiểm tra biến, thay đổi giá trị hay chỉ đơn giản là kiểm tra dòng code. Bạn chỉ đơn giản gõ nó vào trong cửa sổ nhấn Enter và dòng code sẽ chạy. Thiết lập giá trị bằng cách viết a = 5. Kết quả nếu có sẽ được trả về và bất kỳ thay đổi nào bạn tạo ra sẽ bị ảnh hương khi bạn tiếp tục chạy code. Cửa sổ Immediate giống C# terminal, nơi mà bạn có thể nhập code và theo dõi sự thay đổi ngay lập tức - một khi bạn quen với nó, bạn sẽ nghiện. Tôi biết tôi như vậy.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!